Regulamin

REGULAMIN PŁATNOŚCI PORTALU BERGWAY.PL §1

Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) Usługodawca ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem".
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego bergway.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym bergway.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Usługobiorcą.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Usługobiorcę.
 5. Ceny podane na Portalu są cenami netto (należy doliczyć do nich podatek VAT).
 6. Za każde sprzedane szkolenie, video, książkę lub inną usługę, Usługodawca wystawia rachunek lub fakturę VAT. W tym celu prosimy o podanie prawidłowych danych do faktury.
§2

Definicje zawarte w Regulaminie

 1. Sklep internetowy bergway.pl prowadzony jest przez: BERGWAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Włoska 8a/10 30-638 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 466359, NIP: 679-309-33-17, REGON 122 882 882, zwanym dalej: BERGWAY.
  Określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, oznaczają:I. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego bergway.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
  1. BERGWAY - BERGWAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Włoska 8a/ 10 30-638 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 466359, NIP: 679-309-33-17, REGON 122 882 882.
  2. Produkt - oznacza trzy usługi dostępnych za pośrednictwem Portalu:
   1. Szkolenie - usługa polegająca na wzięciu udziału w warsztacie szkoleniowym prowadzonym przez profesjonalnego Trenera. Wyróżniamy szkolenia otwarte gdzie zakup jest równoznaczny z podpisaniem Umowy oraz szkolenia dedykowane przygotowywane specyficznie dla Klienta, które wymagają podpisania Umowy precyzującej oczekiwania Klienta.
   2. Video - usługa polegająca na uzyskaniu praw do najwyższej jakości materiału video zawierającego nagranie szkolenia, bądź modułu szkoleniowego, albo mowy motywacyjnej.
   3. Książka - usługa polegająca na uzyskaniu branżowych książek biznesowych
 2. Dane - dane osobowe Usługobiorcy: imię, nazwisko, numer telefonu, kod pocztowy miejsca zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej;
 3. Formularz - formularz umieszczony w Portalu służący do zakupu Szkolenia, Video lub Książki;
 4. Portal - system stron internetowych stworzonych przez Usługodawcę, stanowiący platformę informacyjną dotyczącą Usługodawcy i świadczonych przez niego Usług dostępny pod adresem URL http://bergway.pl lub pod każdym adresem będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL;
 5. Usługi - usługi sprzedaży szkoleń online, świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na stronach Portalu;
 6. Usługobiorca - osoba, która korzysta z Usług oferowanych na Portalu przez Usługodawcę;
 7. Usługodawca - firma BERGWAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. z siedzibą przy ulicy Włoskiej 8a/10 30-638 Kraków, NIP: 679-309-33-17; tel. +48 12 345 7 999; adres email: biuro@bergway.pl
§3

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  1. poprzez formularz dostępny w sklepie internetowym,
  2. pocztą email na adres dostępny na stronie,
  3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie.
 2. Warunkiem realizacji zakupu Usługi jest podanie przez Usługobiorcę danych pozwalających na weryfikację. Portal potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty email lub telefonicznie. Usługodawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 3. Usługodawca ma prawo odmówić realizacji zamówienie w przypadku gdy wartości etyczne promowane przez Klienta odbiegają od zawartych w Księdze Wartości BERGWAY
 4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na Portalu przy kupowanym Szkoleniu, Video lub Książce w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka produktu, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin
 5. Informacje znajdujące się na Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Usługobiorca składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Produktu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Usługobiorcę poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Usługobiorcy przez Portal.

§4

Płatności

 1. Usługobiorca ma do wyboru następujące formy płatności:
  1. przelew - zapłata następuje przelewem na rachunek Usługodawcy o numerze 52 1030 0019 0109 8530 0049 2141
  2. karta płatnicza :
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  3. ePrzelew:
   • Płacę z inteligo (inteligo)
   • mTransfer (mBank)
   • MultiTransfer (MultiBank)
   • Płać z Nordea (Nordea)
   • Przelew24 (Bank Zachodni WBK)- Przelew z BPH (Bank BPH)
   • Płacę z iPKO (PKO BP)
   • Pekao24Przelew (Bank Pekao)
   • Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
   • PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
   • MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
   • Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
   • Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
   • Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)
   • Płać z ING (ING Bank Śląski)
   • Credit Agricole Bank Polska S.A.
   • Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)
   • db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
   • Alior Sync
   • Invest Bank S.A.
   • Płacę z IKO

   Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz ePrzelewem obsługiwane są przez eCard S.A.

  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w punkcie 1, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.

§5

Rezygnacja z Usługi

 1. Wszelkie skargi i reklamacje związane z zakupem Produktu należy kierować:
  • pocztą elektroniczną na adres: biuro@bergway.pl lub - listownie na adres: BERGWAY Sp. z o.o. Sp.K., ul Podskale 2, 30-522 Kraków.
 2. Usługobiorca może zrezygnować z zakupionego Produktu kontaktując się z Doradcą Klienta BERGWAY lub dokonując samodzielnej anulacji przez stronę internetową bergway.pl. Usługobiorca może zrezygnować z następujących produktów:
  1. Szkolenia otwartego - do 10 dni roboczych przed Szkoleniem, w okresie późniejszym Usługodawca zwraca 50% kosztu Usługi. Kwota uiszczona za zakupione Szkolenie zostanie zwrócona Usługobiorcy w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji drogą określoną w punkcie 1 przez Usługodawcę. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.
  2. Szkolenia dedykowanego - przed podpisaniem Umowy precyzującej warunki zamówienie. Po podpisaniu umowy Usługodawca zwraca 50% kosztu Usługi.
  3. Książki przed przygotowaniem produktu do wysyłki.
 3. Materiał Video nie jest objęty prawem rezygnacji w związku z automatycznym uzyskaniem dostępu do pliku.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamacje/skargi w terminie 15 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem sytuacji, w których zaistnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Usługobiorcy.
 5. Usługodawca w przypadku braku możliwości skorzystania przez Usługobiorcę z zakupionego Produktu, może porozumieć się z Usługobiorcą w zakresie wykorzystania przez niego całości lub części wpłaconej kwoty na zakup innego Produktu.

§6

Zwrot należności.

 1. Usługodawca dokona zwrotu pieniędzy na:
  1. rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) - jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej.
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Usługodawcy aktualnego numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Usługodawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego, albo gdy karta płatnicza na którą realizowany jest zwrot utraciła swą ważność.

§7

Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie z Portalu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym Newslettera.
 3. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§8

Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej (w tym zdjęć i opisów szkoleń) bez pisemnej zgody.
 2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów Video również do użytku a prywatnego. Materiał Video jest własnością jedynie Usługobiorcy.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w trakcie składania Zamówienia przez Klienta.