Badanie kultury organizacji


Badanie Kultury Organizacji pokazuje systemy wartości, klimat organizacyjny, sposób zarządzania, znaczenia i symbole funkcjonujące wśród pracowników, a także wymagania dotyczące zachowania.


 W skład kultury organizacji wchodzą również zasady, które wypełniają przestrzeń między pisanymi regułami, a rzeczywistością, często na zasadzie działań nieświadomych.  Zarówno literalne, jak i niespisane wzory zachowań mają znaczny wpływ na sposób funkcjonowania organizacji jako całości.


Badamy więc między innymi:


W Badaniu Kultury Organizacji BERGWAY opieramy się  na modelu wartości konkurujących Cameron& Quinn, który powstał w badaniach nad organizacjami najbardziej efektywnymi. 


Jakie czynniki wpływają na to, że organizacja jest efektywna?


Poza aspektem organizacji zwracamy uwagę na aspekt wartości konkretnych ludzi, którzy tę organizację tworzą.


Poznanie kultury własnej organizacji jest wstępem do zadania sobie pytania, czy model naszej kultury organizacyjnej jest najbardziej efektywny w naszym funkcjonowaniu na rynku? Co zrobić jeśli nie? Jak sobie poradzić kiedy wśród pracowników pojawia się niechęć do zmiany, różne przeciwstawne czasem opinie? W końcu jak pracować nad kulturą własnej organizacji by była ona kształtowana świadomie, a jednocześnie skutecznie wprowadzana w życie.

Bywają bowiem organizacje, których kultura organizacyjna jest nieadekwatna do stawianych przez nie same celów.


Wśród metod badawczych stosowanych przez Ekspertów BERGWAY są zarówno metody ilościowe pozwalające na uzyskanie standaryzowanych wyników w obszarach,  jak również metody jakościowe w postaci indywidualnych lub grupowych wywiadów. Wykorzystywane są one zwłaszcza w celu pogłębienia informacji na temat pożądanych kierunków rozwoju kultury w organizacji i zwłaszcza w trakcie badania kadry zarządzającej, poprzedzającego badanie ilościowe.

Poza wywiadami, badanie kultury organizacyjnej uzupełniamy o metodę obserwacji uczestniczącej, polegającej na studiowaniu zachowań pracowników w obrębie badanej organizacji , przez Eksperta BERGWAY.

Nasi Doradcy Handlowi są do Państwa dyspozycji. Chętnie doradzimy najbardziej efektywną formę rozwoju Państwa Ludzi, zależnie od specyficznej sytuacji Państwa Organizacji.