3 Filary Bergway

Jesteśmy dumni że możemy kierować się w naszych działaniach wartościami, 

które tworzą zdrowy, etyczny świat biznesu. 


Wszystkim Zainteresowanym udzielamy pełnej zgody na kopiowanie i wykorzystywanie w całości lub części Księgi Wartości BERGWAY.Zobowiązanie Zarządu i Pracowników BERGWAY.


BERGWAY wewnątrz swojej struktury działa w oparciu o zasady Zarządzania i Przywództwa Personalistycznego.


Uważamy, że istotą zdrowych i zyskownych przedsiębiorstw, a także szerzej istotą gospodarki rynkowej, powinno być służenie dobru wspólnemu. Bezpośrednią drogą do uzyskania tego stanu jest uczynienie Człowieka - Osoby podmiotem wszystkich działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa.

Dlatego zobowiązujemy się do kształtowania naszej kultury organizacyjnej w oparciu o Człowieka. Oznacza to również zobowiązanie do rezygnacji z zysku, tam gdzie jest on nieetyczny to znaczy sprzeciwia się dobru wspólnemu. Dotyczy to w równym stopniu relacji z Pracownikami i Współpracownikami BERGWAY, jak również Klientami.


Intencją takiego działania jest przekonanie o wspieraniu takich inicjatyw, które są etyczne, to znaczy pozwalają naszym pracownikom i Klientom stawać się coraz bardziej ludźmi i stwarzać im warunki w organizacjach by praca była również coraz bardziej ludzka.


U podstaw takiego działania leży również przekonanie, że praca jest szansą i darem, który właściwie przeżywany wpływa na rozwój całego człowieka, nie tylko w jego sferze zawodowej, ale także rodzinnej, sferze relacji z innymi, czy sferze duchowej. Dobrze przeżywana praca prowadzi człowieka do moralnego wzrostu, a dzięki temu może on przemieniać środowisko w którym żyje i pracuje od środka.


W relacjach z naszymi Klientami, a także współpracującymi Ekspertami/Trenerami i Pracownikami będziemy się kierować zasadami Empowerment i podejmować decyzje, dzięki którym praca i współpraca będzie służyła rozwojowi nas wszystkich. Wyrażać się to będzie w szczególności w :


Zarząd i Pracownicy BERGWAYPo co Księga Wartości?


Księga Wartości powstała po to, żeby opisać przestrzeń współpracy BERGWAY z Klientami, Ekspertami/Trenerami i Pracownikami. Jest ona platformą zasadniczych wartości na których chcemy budować biznes i do których w wolności zapraszamy Wszystkich, którzy z nami współpracują. W tym sensie traktujemy Księgę Wartości jako materiał, który może i powinien być rozbudowywany, wraz z rozwojem firmy i pojawianiem się bardziej specyficznych sytuacji, które można będzie opisać również w formie realnych case studies.


Księga Wartości jest również drogowskazem, którym powinniśmy się kierować w naszych codziennych relacjach z Klientami ze sobą nawzajem, nadając tym z konieczności szerokim terminom realny kształt w podejmowanych przez nas decyzjach, w formie i sposobach wzajemnej współpracy oraz przede wszystkim w usługach dostarczanych naszym Klientom.


TRZY FILARY BERGWAY


Naszym celem jest by CZŁOWIEK, podejmował wysiłek WOLI by się zmieniać, a przez to brać świadomie odpowiedzialność za ROZWÓJ najpierw własny, potem organizacji. Dzięki temu zaczynając od samego siebie przyczynia się on najpełniej do zmiany świata biznesu od wewnątrz i efektywnego funkcjonowania organizacji.


Otoczenie biznesowe.


Otoczenie biznesowe tworzą trzy podmioty:


Interakcja pomiędzy tymi podmiotami tworzy wspólny nurt działań, które mają zmierzać do jak najbardziej odpowiedzialnego i profesjonalnego wykonania naszej pracy, a w ten sposób udzielenia jak najpełniejszej odpowiedzi na potrzeby Klienta.

Wszystkie nasze działania mają być ukierunkowane na dostarczanie usług, które jak najpełniej służą Klientom.

Fundamentem na którym opiera się działalność biznesowa BERGWAY zarówno wewnątrz BERGWAY, jak również we współpracy z Ekspertami/Trenerami i Klientami jest kreowanie środowiska pracy, które szanuje niepodważalną godność człowieka jako osoby.

Dzieje się to zawsze z poszanowaniem specyfiki i kultury organizacyjnej Klientów, ale jednocześnie w głębokim przekonaniu, że tylko stawiając człowieka jako osobę przed kapitałem i zyskiem z niego płynącym, tworzymy warunki i kształtujemy środowisko zdolne prawdziwie rozwijać ludzi, a w dłuższej perspektywie przynosić efekty znacznie przekraczające efekty czysto finansowe.

Dlatego pracując z właścicielami, zarządami, managerami wyższego i średniego szczebla, a także z liniowymi pracownikami, szkoląc i doradzając handlowcom, osobom odpowiedzialnym za kształtowanie polityki HR, prowadząc inspirujące wykłady dla ludzi polityki i biznesu mamy na uwadze integralny rozwój całego człowieka, obejmujący nie tylko jego intelekt, czy umiejętności specyficznie istotne w pełnionym zawodzie, ale również obejmujące jego sferę emocjonalną, duchową i wynikający stąd system wartości i przekonań.

Wiemy, że tylko obejmując całego człowieka to znaczy jego obszar zawodowy, ale i sytuację życiową jesteśmy w stanie zachęcać go do integralnego spojrzenia na wartości obecne w biznesie, a przez to zachęcać do zmiany postaw. Budowanie kultury wolności połączonej z odpowiedzialnym wykonywaniem swojej pracy nie jest możliwe tam, gdzie pracę traktuje się tylko jako instrument, a nasze zachowanie w niej - pewnego rodzaju maską- nakładaną jedynie dla osiągnięcia określonych rezultatów. Chcemy pokazywać naszym Klientom pasję pracy, chcemy pokazywać, że praca może człowieka rozwijać i przemieniać wewnętrznie. Chcemy naszych Klientów zachęcać do właściwej równowagi pomiędzy pracą zawodową, a odpoczynkiem rozumianym jako rozwój innych sfer naszego życia, w tym zwłaszcza życia rodzinnego.


PROMOWANIE ETYCZNEGO ŚRODOWISKA BIZNESU.


Sprzeciwiając się relatywizmowi moralnemu, przyjmujemy za punkt wyjścia humanizm integralny, który zakłada, że etyka - również etyka w biznesie - nie jest sprawą subiektywnego osądu. Istnieją bowiem trwałe wartości, wpisane w człowieka, które powszechnie uważamy za cenne i warte wspierania. Do nich chociażby należą: zasada swobodnego rozwoju biznesu, zasada solidarności i pomocniczości, czy zasada uczciwego podziału kapitału pomiędzy akcjonariuszy i wiele innych.

Chcemy we wszystkich działaniach promować biznes, który oferuje etyczne produkty i usługi, a jednocześnie dystrybuuje je w sposób uwzględniający etykę biznesu.

Humanizm integralny odnosi się także do podmiotu każdych działań biznesowych, czyli do Człowieka, który poprzez tę aktywność powinien integralnie się rozwijać.

BERGWAY będzie wspierał wszystkie inicjatywy promujące, etyczną konkurencję i budowanie biznesu opartego na zdrowych moralnie zasadach.


ZAUFANIE.

W kontaktach z naszymi Partnerami Biznesowymi opieramy się na wzajemnym zaufaniu.

W sprawach spornych Pracowników oraz Współpracowników obowiązuje zasada kodeksu honorowego.


DOBRO WSPÓLNE.

Światowy kryzys finansowy ostatnich lat pokazał dobitnie jakie zagrożenia wynikają ze zbytniej finansjalizacji otoczenia biznesowego, która z kolei na poziomie Osoby wynika zawsze z nieuporządkowanych egoizmów.

Chcemy przeciwstawić takiemu działaniu ideę dobra wspólnego, rozumianego jako zachętę do dbania o środowisko pracy poprzez wszystkie działania, które podejmujemy razem, z determinacją dążąc do wyznaczonych celów. Uważamy, że człowiek jest istotą społeczną, ukierunkowaną na relacje międzyludzkie i dzięki współpracy z innymi rozwija się sam i pomaga innym się rozwijać.

Nie stoi to w sprzeczności z rozwijaniem konkurencyjności rynkowej, ale przeciwnie, zachęca organizacje do doskonalenia swoich produktów i usług.


GODNOŚĆ CZŁOWIEKA.

Jest niezbywalna i należna każdemu człowiekowi z samego faktu bycia człowiekiem. Stoi ona u podstaw wszystkich podejmowanych przez nas działań: handlowych i merytorycznych, w tym dostarczania usług szkoleniowych, wykładów inspirujących, coachingów, oferowania badań i doradztwa, czy innych. Wszystkie nasze działania mają być odpowiedzią na towarzyszenie Klientom, Uczestnikom naszych warsztatów w rozwoju człowieczeństwa, nawet jeśli jest on ograniczony do konkretnego tematu prowadzonego przez nas szkolenia.

W naszych działaniach będziemy więc rekomendować Klientom rozwiązania i strategie, które w taki właśnie sposób traktują człowieka.


RÓŻNORODNOŚĆ.

Rozumiemy, że kreatywność pracowników i innowacyjność przedsiębiorstw rodzi się tym łatwiej, im większa heterogeniczność środowisk, płci, wyznań, kultur i myśli. Dlatego będziemy wspierać przedsiębiorców w promowaniu polityki szacunku wobec różnorodności.

Różnorodność rozumiemy jednak jako podkreślanie właściwych różnic i ubogacanie nimi innych, nigdy jako zacieranie i unifikację. Najpierw więc zachęcamy do poznania różnic, a ściślej poznania własnej tożsamości i zachwycenia się własną wyjątkowością, dzięki czemu możemy bardziej uczyć się siebie nawzajem, wnosząc unikalne wartości do życia organizacji.


EKSPERCKOŚĆ

Eksperckość to w budowanie swojej marki poprzez rozwój kompetencji, poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności, a ostatecznie podejmowanie się tematów, które możemy odpowiedzialnie wykonać.

Dbamy dzięki temu o najwyższą jakość marek BERGWAY na rynku, przekonując Klientów do stabilnego, najwyższego poziomu naszych usług.


Zarząd i EKSPERCI BERGWAY